Enter Page content here...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id.

Read more


belmij

 

Handelsvoorwaarden

Handelsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Smit Facilitair, laatst gewijzigd op 8 mei 2018

Toepasselijkheid.

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smit Facilitair en elke door haar gesloten overeenkomst. Smit Facilitair wordt vertegenwoordigt door de handelsnamen SmitFac en SmitFloor

Aanbod/totstandkoming overeenkomst.

Artikel 2.
Alle aanbiedingen van Smit Facilitair zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door opdrachtgever aanvaard, heeft Smit Facilitair het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst tussen Smit Facilitair en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Smit Facilitair, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

Prijzen.

Artikel 3.
Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de order bevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken is Smit Facilitair gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel gestegen lonen en kosten van materialen/schoonmaakmiddelen.

Annulering.

Artikel 4.
Opdrachten kunnen tot uiterlijk tien werkdagen voorafgaande aan de door Smit Facilitair opgegeven datum van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden worden geannuleerd. Annulering kan uitsluitend schriftelijk per post /e-mail of fax geschieden. Indien annulering niet of niet tijdig plaatsvindt, is opdrachtgever aan Smit Facilitair een onmiddellijke opeisbare vergoeding van 25% van de opdracht, met een minimum van € 50,00 verschuldigd.

Reclames.

Artikel 5.
Opdrachtgever dient klachten over de door Smit Facilitair uitgevoerde werkzaamheden binnen vijf dagen na uitvoering schriftelijk aan Smit Facilitair mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Smit Facilitair ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden vervalt.

Garantie.

Artikel 6.
Smit Facilitair staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden. Smit Facilitair staat echter niet in voor de uitsluitingen die separaat vermeld zijn in de offerte dan wel die uitsluitingen die als algemeen bekend verondersteld mogen worden. Op al onze werkzaamheden met Dr Schutz coatings zijn de uitgebreide garantievoorwaarden van Dr. Schutz Benelux van toepassing.

Aansprakelijkheid.

Artikel 7.
Smit Facilitair is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Smit Facilitair.
Smit Facilitair is echter niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door;
het verplaatsen van meubilair in opdracht van opdrachtgever, vermissing van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf en decoratiemateriaal, welke niet of slecht moeilijk waarneembaar zijn en op het bestaan waarvan door opdrachtgever niet is gewezen, het verder uitscheuren / rafelen van stof die voor de bewerking al gescheurd/ rafelig dan wel bijna doorgesleten is, het loskomen van verlijmde vloerbedekking alsmede het verkleuren van vloerbedekking t.g.v. de uitgevoerde behandeling, lichte beschadigingen aan plinten en dergelijke.

Situaties waarbij raambekleding door contact met de reinigingsvloeistof van hoedanigheid veranderd zijn we niet verantwoordelijk. Onder veranderen van hoedanigheid wordt verstaan, krimpen, vormveranderingen, verkleuren, scheuren van de stof, loslaten van las en lijm verbindingen, ontlakken, verkleuren, vlekkerig worden van metalen lamellen/lamelgordijnen.

Verkleuringen door UV licht, inwerking van atmosferische vervuilingen kunnen niet weggenomen worden.

Smit Facilitair is nooit aansprakelijkheid voor de hoedanigheid van producten zowel voor als na de reiniging waarvan de fabrikantgarantie verlopen is.

Indien Smit Facilitair aantoonbaar schade heeft veroorzaakt aan raambekleding binnen de garantie termijn van de fabrikant dan levert Smit Facilitair een vergelijkbaar exemplaar tegen verrekening van de consumenten prijs vermenigvuldigt met de verstreken garantie termijn gedeeld door de gehele garantie termijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. krassen in de coating na behandeling (gebruikerssporen, mechanische schade). Vloercoating is niet bedoeld en niet geschikt om te worden voorzien van tape. Wij zijn niet verantwoordelijk dat bij het verwijderen van de tape ook de coating wordt verwijderd.

Transport/Uitvoering

Artikel 8.
Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Smit Facilitair verblijft het risico tijdens transport voor de opdrachtgever.

Uitvoering van onze werkzaamheden is altijd op CAO toeslag vrije tijden tenzij anders vermeld.
Onbelemmerde voortgang van het werk, eventuele wachttijden worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 45,00/uur/persoon. De vloer mag door niemand anders dan door Smit Facilitair personeel worden betreden tijdens werk en droogtijd. De vloer dient veeg schoon en leeg opgeleverd te worden.

Temperatuur tussen de 15 en 25gr Celsius tijdens werkzaamheden en droogtijd. Airco╩╝s, luchtbehandeling en vloerverwarming dienen uit te staan tijdens uitvoeringen uitgezet twee dagen voor aanvang van de uitvoering. Droogtijd coatings circa 36 uur na afronding werkzaamheden voor beloopbaarheid en circa 7 dagen voor volledige uitharding..

Water, licht en stroom 230V 16A staan permanent ter beschikking tijdens de werkzaamheden en kunnen vrij gebruikt worden. Vrije toegang tot lozingspunt van gebruikt reinigingswater.

Parkeergelden (indien onvermijdelijk) worden altijd in rekening gebracht.

Betaling.

Artikel 9.
Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overgekomen.

Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Smit Facilitair gerechtigd zonder voorafgaande sommatie vanaf de vervaldatum een rente van 2% per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
Smit Facilitair is gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling van de opdrachtgever te vorderen alle buiten rechtelijke incassokosten die daardoor zijn veroorzaakt. Deze kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Smit Facilitair zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van derde. Deze kosten zullen worden berekend van dertig dagen na factuurdatum overeenkomstig het incassotarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op indien deze niet tijdig en op goede gronden heeft gereclameerd.

Overmacht.

Artikel 10.
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Smit Facilitair niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Smit Facilitair redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Smit Facilitair en opdrachtgever ontbonden.

Ontbinding.

Artikel 11.
Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan de Smit Facilitair richt zal hij Smit Facilitair eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen dan wel tekortkomingen te herstellen.
De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden vermeld.

Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 12

Alle gegevens die u aan ons direct dan wel via onze websites verstrekt zijn vrijwillig verstrekt en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld, te weten voor het uitbrengen van een offerte, het aanbieden van enige andere informatie op maat over onze dienstverlening dan wel het kunnen uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht binnen het wettelijk kader. Verder zal Smit Facilitair uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen te voldoen aan wettelijke eisen die aan ons worden gesteld. De bewaartermijn is zolang we deze nodig hebben doch gelijk aan de looptijd van onze relatie of overeenkomst en conform de wettelijke termijnen die er aan gesteld worden. Op uw eerste schriftelijke verzoek zullen we zover de wetgever het toelaat uw gegevens verwijderen.

De gegevens over uw bezoek aan de website van SmitFac en SmitFloor worden automatisch geregistreerd, om ons in staat te stellen deze website zo effectief mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeften en bij te houden hoe intensief onze websites en bepaalde delen daarvan worden bezocht. Al deze informatie wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

Geschillen.

Artikel 13.
Op alle onze overeenkomsten met inachtneming van onze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Smit Facilitair voor zover de wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Smit Facilitair

Kantoor Eindhoven
De Hooge Akker 27 • 5661 NG Geldrop • 040-2869645

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kantoor Amsterdam (uitsluitend zakelijke markt)
Langswater 873 • 1069 EH Amsterdam • 020-3057877Alle door u verstrekte gegevens worden door ons behandeld zoals vermeld in onze handelsvoorwaarden.